ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

   ติดต่อ  

โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
หมู่ที่ 1  ต.องครักษ์  อ.องครักษ์  จ.นครนายก  26120 
โทรศัพท์ 037391363    โทรสาร 037391685

www.anubanongkharak.ac.th