ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

คำขอมีบัตรประจำตัวหรือคำขอมีบัตรประจำตัวใหม่

บันทึกข้อความ ไปอบรม สัมมนา

แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

แบบใบลา